Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 19 stycznia 2005 r.
I SA/Ol 2/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Piskozub.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" r., Nr "(...)" w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 września 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w O. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez L. D. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 8 lipca 2004 r. Nr "(...)".

Przedmiotowe postanowienie Skarżący odebrał w dniu 2 października 2004 r., sygnując odbiór swoim podpisem na potwierdzeniu odbioru.

Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni i upływał w dniu 2 listopada 2004 r.

Skarga datowana na dzień 1 grudnia 2004 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w dniu 6 grudnia 2004 r.

Izba Skarbowa w O. pismem z dnia 4 stycznia 2005 r., w odpowiedzi na skargę, wniosła o jej odrzucenie ze względu na naruszenie 30 dniowego terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w związku z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W tych okolicznościach faktycznych i prawnych orzeczono, jak w sentencji.