I SA/Ol 198/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2678401

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2019 r. I SA/Ol 198/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2019 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...)" r., Nr "(...)" w przedmiocie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. (dalej jako "skarżąca") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...)"., w przedmiocie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na powyższą decyzję strona zawarła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Odnosząc się do powyższego wniosku strony w odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, że przesyłka zawierająca decyzję została wysłana na adres strony"(...)", a następnie została zwrócona do organu z adnotacją "nie podjęto w terminie". Z wydruku śledzenia przesyłki ze strony internetowej Poczty Polskiej wynika, że przesyłka ta była dwukrotnie awizowana w dniach 3 i 11 grudnia 2018 r. W dniu 13 marca 2019 r. organ dokonał zgłoszenia reklamacyjnego przesyłki pocztowej.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił stronie przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", termin do wniesienia skargi wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (...).

W niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi przez stronę skarżącą upłynął z dniem 17 grudnia 2018 r., albowiem zaskarżona decyzja została doręczona w trybie doręczenia zastępczego. Przesyłka zawierająca decyzję była dwukrotnie awizowana w dniach 3 i 11 grudnia 2018 r. Jednak w wyniku nieodebrania przez skarżącą przesyłki, uznano ją za doręczoną z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu, liczonego od daty pierwszego awiza, tj. z dniem 17 grudnia 2018 r.

Decyzja ta zawierała pełne pouczenie o sposobie, terminie i trybie złożenia środka zaskarżenia.

Skarga w przedmiotowej sprawie została wniesiona w dniu 11 lutego 2019 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym).

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, jako wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.