Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
I SA/Ol 192/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Błesiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie: Odmowy wygaśnięcia decyzji postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 5 maja 2005 r. K. J. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 kwietnia 2005 r., Nr "(...)" w przedmiocie odmowy wygaśnięcia decyzji.

Skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200,00 zł, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczone zostało skarżącemu w dniu 17 czerwca 2005 r. (k. 9).

Siedmiodniowy termin przewidziany wart. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej cyt. jako p.p.s.a.) upłynął w dniu 24 czerwca 2005 r..

Pomimo upływu 7 dniowego terminu należny wpis nie został uiszczony. W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało skargę odrzucić.