Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2005 r.
I SA/Ol 188/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Pierechod.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" r., Nr "(...)" w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata a w myśl § 3 powołanego artykułu skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.

Pismem z dnia 10 czerwca 2005 r., doręczonym w dniu 13 czerwca 2005 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł W zakreślonym terminie wpis nie został uiszczony. Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.