Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
I SA/Ol 187/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie: udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

H. S. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 marca 2005 r., Nr "(...)", w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 10 czerwca 2005 r. skarżąca H. S. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie skarżąca otrzymała 13 czerwca 2005 r. Termin ustawowy do uiszczenia wpisu od skargi upłynął 20 czerwca 2005 r. Skarżąca H. S. wpisu sądowego od skargi nie uiściła.

Na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga podlega odrzuceniu.