Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
I SA/Ol 180/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)" w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu postanawia: postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

D. W. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 marca 2005 r., Nr "(...)", w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 2 sierpnia 2005 r. skarżąca D. W. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie skarżąca otrzymała 4 sierpnia 2005 r. Termin ustawowy do uiszczenia wpisu od skargi upłynął 11 sierpnia 2005 r. Skarżąca D. W. wpisu sądowego od skargi nie uiściła.

Na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. m 153, poz. 1270) skarga podlega odrzuceniu.