Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
I SA/Ol 176/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Błesiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 28 kwietnia 2005 r., adw. P. S. pełnomocnik M. W. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 marca 2005 r., Nr "(...)" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 rok.

Pełnomocnik skarżącego wezwany został do uzupełnienia braków formalnych skargi przez:

-

podanie wartości przedmiotu zaskarżenia i na podstawie art. 218 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej cyt. jako p.p.s.a.) wskazanie sposobu obliczenia wartości przedmiotu zaskarżenia, złożenia opłaconego, aktualnego na dzień podpisania skargi pełnomocnictwa procesowego udzielonego pełnomocnikowi do reprezentowania skarżącego przed sądami administracyjnymi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Nadmienić przy tym należy, że zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt pełnomocnictwo, natomiast art. 36 p.p.s.a. stanowi o pełnomocnictwie" do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi". Pełnomocnictwo złożone w niniejszej sprawie wyraźnie upoważnia do działania "przed sądami powszechnymi" (k. 6).

Wezwanie doręczone zostało pełnomocnikowi w dniu 6 czerwca 2005 r. (k. 12).

Pomimo upływu w dniu 13 czerwca 2005 r. 7 dniowego terminu braki formalne skargi nie zostały usunięte.

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało skargę odrzucić.