Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2005 r.
I SA/Ol 171/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 9 VI 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B., M. M., M. M., B. D., M. D. - Przedsiębiorstwa Handlowego "A" S. C. na decyzję Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie: podatku od towarów i usług za XII 1996 r. postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

J. B., M. M., M. M., B. D., M. D. -Przedsiębiorstwo Handlowe "A" S. C. wnieśli skargę na decyzję Izby Skarbowej z dnia 23 XII 1997 r., Nr "(...)" w przedmiocie: podatku od towarów i usług za XII 1996 r. Postanowieniem z dnia 29 maja 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe, albowiem sprawie nie można było nadać dalszego biegu, gdyż wezwanie do usunięcia braków i zawiadomienie o terminie rozprawy nie zostało skutecznie doręczone dla wspólników spółki.

Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) właściwym rzeczowo do rozstrzygnięcia tej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania minęło ponad trzy lata i w tym okresie nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania sądowego.

W tej sytuacji na podstawie art. 130 § 1 w zw. z art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie w sprawie.