Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2005 r.
I SA/Ol 170/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Piskozub.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2005 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy, ze skargi Pracowniczego Ogrodu Działkowego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" r., Nr "(...)", w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i niewpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 maja 2005 r. Pracowniczy Ogród Działkowy "(...)", reprezentowany przez A. L., wniósł o cofnięcie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" r., Nr "(...)".

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., Sąd jest związany cofnięciem skargi przez stronę, jednakże jest zobowiązany zbadać czy ta czynność nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałaby utrzymanie w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi jest dopuszczalne, gdyż nie zachodzą negatywne przesłanki określone w zdaniu drugim art. 60 p.p.s.a.

Zatem wobec cofnięcia skargi postępowanie z mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzono, orzekając jak w sentencji.