Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 sierpnia 2005 r.
I SA/Ol 164/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Błesiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 25 sierpnia 1999 r. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia Umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z. N. i S. W. wnieśli skargę na wymienione wyżej postanowienie Izby Skarbowej w O. oddalające ich zarzuty w sprawie egzekucji prowadzonej na rzecz Domu Opieki Społecznej "(...)" z tytułu odpłatności za pobyt w tym domu.

W stosunku do Z. N., wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2001 r., sygn. akt "(...)", Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę.

Natomiast postanowieniem z dnia 9 lutego 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe wszczęte skargą S. W., albowiem skarżący zmarł (k.23-24).

Jak wynika z pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "(...)" z dnia 28 lipca 2005 r. spadkobierczynią zmarłego jest jego córka M. G., która uregulowała w całości zaległość w opłacie za pobyt skarżącego w domu pomocy.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2005 r. postępowanie sądowe zostało podjęte.

W tym stanie sprawy, wobec zaspokojenia przez następcę prawnego w całości spornych opłat, a tym samym uznania zasadności stanowiska organu skarbowego, postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 97 § 1 ustawy z 30.08. 2002 r.Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych... (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) orzec więc należało jak w sentencji postanowienia.