Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
I SA/Ol 161/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zofia Skrzynecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2005 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Izby Skarbowej z dnia "(...)" r. Nr "(...)" w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od towarów i usług za okres od VI-VIII 1995 r. postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia 5 sierpnia 2005 r. poinformował, że spadkobiercami zmarłego R. B., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 3 września 1998 r., wydanym w sprawie "(...)", są żona M. B. oraz dzieci D. G. i R. B.

Poinformował jednocześnie, że zobowiązanie podatkowe wynikające z zaskarżonej decyzji w kwocie 1,98 zł (po denominacji) zostało wykonane przez zapłatę w dniu 5 kwietnia 1995 r.

Spadkobiercy skarżącego złożyli oświadczenia, że jako jego następcy prawni cofają skargę (oświadczenia z dnia 24 sierpnia 2005 r. k. 56-58).

Sąd uznał, że w zaistniałej sytuacji cofnięcie skargi jest dopuszczalne w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) cytowanej dalej jako P.p.s.a, i w związku z cofnięciem skargi umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.