Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 12 września 2005 r.
I SA/Ol 159/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 12 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. i W. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie: niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające wyłączenia Naczelnika Urzędu Skarbowego i podległych mu pracowników. postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. J. i W. J. wnieśli skargę do Sądu na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 marca 2005 r. Nr "(...)" w przedmiocie: niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające wyłączenia Naczelnika Urzędu Skarbowego i podległych mu pracowników.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 21 czerwca 2005 r. Referendarz WSA odmówił J. J. i W. J. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w postaci zwolnienia od kosztów sądowych.

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2005 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi, przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie skarżący J. J. i W. J. otrzymali 30 sierpnia 2005 r. Termin ustawowy do uiszczenia wpisu od skargi upłynął 6 września 2005 r. Skarżący J. J. i W. J. wpisu sądowego od skargi nie uiścili.

Pismem procesowym z dnia 4 września 2005 r. J. J. i W. J. cofnęli wniesioną do Sądu skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 14 marca 2005 r. Nr "(...)" w przedmiocie: niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające wyłączenia Naczelnika Urzędu Skarbowego i podległych mu pracowników. Jednocześnie domagali się zbadania przez Sąd dopuszczalności cofnięcia przez nich skargi. Merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi jest dopuszczalne, jeżeli skarga nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu. Jeżeli skarga zawiera braki, np. nie został uiszczony należny wpis od skargi, sąd skargę odrzuci (por. post. NSA z dnia 10 czerwca 1987 r., OSP, z. 4, poz. 207).

Na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga podlega odrzuceniu.