Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
I SA/Ol 150/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zofia Skrzynecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2005 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" r. Nr "(...)" w przedmiocie odmowy zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z przepisem art. 220 par.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 53, poz. 1270 ze zm.), skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 329 zł, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, doręczono skarżącej w dniu 19 maja 2005 r.

Termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie - wpis nie został uiszczony. W związku z powyższym stwierdzeniem, na podstawie cytowanego na wstępie przepisu, skargę należało odrzucić.