Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 16 maja 2005 r.
I SA/Ol 147/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA W. Pierechod.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" r., nr "(...)" w przedmiocie odmowy zwrotu odsetek od kwot różnicy od podatków i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Spółka z o.o. A w E. w dniu 28 lutego 2005 r. otrzymała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr "(...)" utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w E. z dnia "(...)" r., nr "(...)" w przedmiocie odmowy zwrotu odsetek od kwot różnicy podatku od towarów i usług zwróconych skarżącej na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w E. nr "(...)" z dnia 5 sierpnia 2002 r.

W dniu 1 kwietnia 2005 r. (data stempla na kopercie) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w O. na ww. decyzję.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie termin ten upłynął w dniu 30 marca 2005 r.

Z uwagi na to, iż skarga została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.