I SA/Ol 143/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - OpenLEX

I SA/Ol 143/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663151

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 marca 2015 r. I SA/Ol 143/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: zawiesić postępowanie sądowe w sprawie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Celnej postanowieniem z dnia "(...)" umorzył postępowanie zażaleniowe w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia "(...)", którą określono Spółce cywilnej A zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki "(...)" o numerze VIN "(...)".

W dniu 9 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynęła skarga Spółki A na opisane powyżej postanowienie Dyrektora Izby Celnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskiem z dnia 7 grudnia 2014 r., nr BO-4660-41/14, wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały dotyczącej zagadnienia prawnego: "Czy w rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) podatnikiem jest spółka cywilna, czy jej wspólnicy" (vide: komunikat Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2015 r., nr 1/15).

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym także przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Z treści powołanego powyżej przepisu art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. wynika, że zawieszenie postępowania we wskazanych przypadkach ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu. Związek pomiędzy sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego musi cechować się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt II FPS 4/08, wskazano, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego musi być istotne z punktu widzenia realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego oraz powinno mieć bezpośredni wpływ na wynik tego postępowania. Zawieszenie postępowania powinno być również uzasadnione ze względów celowości, sprawiedliwości, jak i ekonomiki procesowej.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że w sprawie wystąpiła przesłanka zawieszenia postępowania sądowego, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. gdyż spodziewana w sprawie zainicjowanej wnioskiem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2014 r. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie miała wpływ na ocenę legalności zaskarżonego postanowienia. Postanowieniem tym rozstrzygnięto bowiem sprawę w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, zaś jego adresatem jest spółka cywilna.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.