Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 616941

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 8 kwietnia 2009 r.
I SA/Ol 130/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Piskozub.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Miejskiej w Białej Piskiej na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXXVII/414/2008 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2008 r. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Rada Miejska w Białej Piskiej pismem z dnia 28 stycznia 2009 r. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie uchwałę Nr XXXVII/414/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, (zwane dalej Kolegium RIO w Olsztynie), w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/320/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Biała Piska na 2008 r.

W petitum skargi zaskarżono całą uchwałę wnosząc o jej uchylenie. Skarżący zarzucił przedmiotowej uchwale Kolegium RIO w Olsztynie naruszenie prawa z powodu błędnej interpretacji przepisów stanowiących podstawę prawną uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Wskazał, iż rozwiązania prawne przyjęte w uchwale Rady Miejskiej w Białej Piskiej znajdują umocowanie w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podniósł również, iż Kolegium w sposób nieuprawniony oraz bez jakiegokolwiek wyjaśnienia stwierdziło sprzeczność badanej uchwały z art. 193 w zw. z art. 179 ustawy o finansach publicznych, przez co uchwała Kolegium nie odpowiada wymogom art. 107 § 3 k.p.a. w zakresie uzasadnienia prawnego.

W odpowiedzi na skargę Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała uchwałę Nr 0102/55/09 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Miejskiej w Białej Piskiej na uchwałę Kolegium RIO w Olsztynie Nr XXXVII/414/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. W treści uchwały, Kolegium działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych uwzględniło w całości skargę Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 stycznia 2009 r. na uchwałę Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXXIX/414/2008 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/320/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 listopada 2008 r.

Odpowiadając na wezwanie Sądu, Skarżący pismem z dnia 12 marca 2009 r. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie rozpatrując sprawę zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe "z innych przyczyn", kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności wówczas, gdy zaskarżona uchwała zostanie pozbawiona bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ, którego uchwała została zaskarżona, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu, organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie, uchwałą Nr 0102/55/09 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 19 lutego 2009 r. uwzględniło skargę w trybie autokontroli, a w związku z tym, przestała istnieć sprawa sądowoadministracyjna dotycząca rozpatrzenia skargi Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 stycznia 2009 r.

W tych okolicznościach faktycznych i prawnych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.