Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632870

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 13 marca 2019 r.
I SA/Ol 114/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 marca 2019 r. sprawy ze skargi podmiotu A. na decyzję Zarządu Województwa z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie: zwrotu środków na realizację projektu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Podmiot A. wniósł skargę na na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie: zwrotu środków na realizację projektu.

Skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi-złożenia dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby działającej w imieniu Fundacji i do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 2.440 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone ze skutkiem na dzień 19 lutego 2019 r. Skarżąca nie uregulowała należnego wpisu i nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej jako "p.p.s.a.". sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata, a skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Ponadto skarga podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.