Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 9 lipca 2010 r.
I SA/Ol 103/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" o Nr "(...)" w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z.J. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" o wyżej wymienionym numerze, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "(...)" w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 26 lutego 2010 r. wezwano skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, braku skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Złożony przez skarżącego w związku z wezwaniem, wniosek o przyznanie prawa pomocy, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych został rozpoznany na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 maja 2010 r.

Prawomocnym postanowieniem z tego dnia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił przyznania wymienionego prawa, po czym pismem z dnia 16 czerwca 2010 r. wezwano skarżącego do uiszczenia ustalonego zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2010 r. wpisu sądowego od skargi w wysokości 202 zł.

Wezwanie z dnia 16 czerwca 2010 r. zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 21 czerwca 2010 r. Pomimo tego wpis nie został dotychczas uiszczony.

Art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W świetle powołanych wyżej okoliczności fakt nieuiszczenia wpisu we wskazanym terminie, pomimo wezwania Sądu, nie budzi wątpliwości.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.