Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2731371

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 7 października 2019 r.
I SA/Ol 101/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu "(...)" października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia spółki A na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Olsztynie I SA/Ol 101/19 z dnia "(...)" sierpnia 2019 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi spółki A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E z dnia "(...) "r., nr "(...)" w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok "(...)" r. postanawia: odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - spółka A wniosła w dniu "(...)" r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem tut. Sądu zażalenie na wskazane w sentencji postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi.

Pismem z dnia "(...) "r. skarżąca została wezwana, pod rygorem odrzucenia zażalenia, do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych zażalenia przez przedłożenie dokumentu określającego umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa z dnia "(...)" r. do reprezentowania strony skarżącej w tłumaczeniu na język polski oraz do złożenia odpisu zażalenia (K-"(...)"). Ponadto w tym samym dniu skierowano do skarżącej odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu (K-"(...)"). Oba pisma zostały doręczone skarżącej w dniu "(...) "r. (K-"(...)").

Skarżąca przedłożyła odpis zażalenia oraz uiściła wpis. Nie przedłożyła jednak przedłożenie dokumentu określającego umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa z dnia "(...) "r. do reprezentowania strony skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. DzU 2018, poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Na podstawie art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpatrywanej sprawie wystąpiły braki formalne w postaci niezałączenia do zażalenia dokumentu określającego umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa z dnia "(...) "r. do reprezentowania strony skarżącej. Dlatego wystosowano wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, opatrzone stosownym pouczeniem. Jednak skarżąca nie uzupełniła wszystkich braków zażalenia w wyznaczonym terminie. W konsekwencji nieuzupełnienia braków formalnych zażalenia w zakreślonym terminie, zasadnym jest odrzucenie zażalenia, stosownie do treści art. 197 § w zw. z art. 178 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.