Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138268

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
I SA/Lu 942/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. spółki jawnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia odsetek od zaległości podatkowej w zakresie dopuszczalności skargi postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga nie została opłacona wpisem.

Opłacenie skargi wpisem jest wymagane stosownie do art. 220 § 1 i art. 230 § 1- § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270 z późn. zm. - ustawa p.p.s.a.).

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 12 października 2015 r. skarżąca spółka (pełnomocnik, pomimo prawidłowego wezwania, nie złożył dokumentu umocowania) została pisemnie wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...). W treści wezwania zakreślono termin na zapłatę wymaganego wpisu od skargi, a także zawarto pouczenie o rygorze odrzucenia skargi, jeśli wpis nie zostanie zapłacony. Wezwanie zostało doręczone spółce w dniu 20 października 2015 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie. Wpis nie został uiszczony.

W dotychczasowym postępowaniu sądowym został zrealizowany tryb z art. 220 § 1 ustawy p.p.s.a. przewidziany dla uiszczenia wpisu od skargi. Nieuiszczenie wpisu od skargi, pomimo prawidłowego wezwania do zapłaty wymaganej kwoty, uzasadnia zastosowanie obligatoryjnego rygoru odrzucenia skargi stosownie do art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a.

Z tych względów skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.