I SA/Lu 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642508

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2019 r. I SA/Lu 88/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Niezgoda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od października do grudnia 2012 r. i od stycznia do marca 2013 r. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. J. wniósł do tutejszego sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...). w przedmiocie podatku od towarów i usług.

W wykonaniu Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w sposób prawem przewidziany w trybie doręczenia zastępczego, uregulowanego art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."). Przesyłka była dwukrotnie awizowana: 11 lutego i 19 lutego 2019 r. (k. 40 akt sądowych). Skutek doręczenia nastąpił 25 lutego 2019 r.

Pomimo upływu terminu wpis od skargi nie został uiszczony do dnia dzisiejszego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie natomiast do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy, wobec nieopłacenia skargi, sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.