Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001835

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 marca 2018 r.
I SA/Lu 78/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sędziowie WSA: Krystyna Czajecka-Szpringer (spr.), Monika Kazubińska-Kręcisz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 marca 2018 r. sprawy ze skargi E. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień 2016 r. - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.