Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892923

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 stycznia 2011 r.
I SA/Lu 709/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Kwiatek.

Sędziowie WSA: Wiesława Achrymowicz, Halina Chitrosz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi Województwa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.