Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748754

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
I SA/Lu 671/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Czajecka-Szpringer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej postanawia

I. Stwierdzić swoją niewłaściwość;

II. Przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) J. W. wniósł za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego w imieniu Ministra Finansów skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga dotyczyła postanowienia Ministra Finansów z dnia (...) wydanego w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W myśl zasady wynikającej z art. 13 § 2 p.p.s.a., do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Jednak w § 3 art. 13 p.p.s.a. ustawodawca umocował Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do przekazania w drodze rozporządzenia wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.

Na tej podstawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał w dniu 28 sierpnia 2008 r. rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), którym rozpoznanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - przekazał wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze działalności strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Rozporządzenie to weszło w życie dnia 10 października 2008 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że skarżący J. W. jako miejsce zamieszkania podał P. T. ul. (...), niniejsza sprawa znajduje się w obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. (§ 1 pkt 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.