Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723664

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
I SA/Lu 670/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Kazubińska-Kręcisz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. J. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I z dnia (...) r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Doręczenie powyższego wezwania nastąpiło w dniu (...) r.

W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.