Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 84002

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2003 r.
I SA/Lu 584/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kwiatek; Sędziowie NSA: D. Małysz (spr.), M. Zalewski; Protokolant: W. Wojtal

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2003 roku sprawy ze skargi "F.-M." Spółki z o.o. w G. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 7 czerwca 2002 roku Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2001 roku

I.

uchyla zaskarżoną decyzję;

II.

zasądza od Izby Skarbowej w L. na rzecz "F.-M." Spółki z o.o. w G. kwotę zł 2.519,70 (dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 70 groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 7 czerwca 2002 roku, Nr [...], po rozpatrzeniu odwołania "F.-M." Spółki z o.o. z siedzibą w G. od decyzji Urzędu Skarbowego w O. z dnia 6 marca 2002 roku, Nr [...], określającej w podatku od towarów i usług za czerwiec 2001 roku nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, zaległość podatkową i odsetki za zwłokę oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe, Izba Skarbowa w L. utrzymała w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu powyższej decyzji podano, że w wyniku kontroli źródłowej oraz postępowania podatkowego Urząd Skarbowy w O. ustalił, iż w rozliczeniu podatku od towarów i usług za czerwiec 2001 roku "F.-M." Spółka z o.o. w G. zawyżyła podatek naliczony do odliczenia o kwotę zł 118.092,00 wobec: - bezzasadnego wykazania w deklaracji VAT-7 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniego miesiąca; - rozliczenia wymienionych w uzasadnieniu decyzji 4. faktur z naruszeniem art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, gdyż faktury i towary podatniczka otrzymała w miesiącu następnym; - naruszenia art. 19 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy przez uwzględnienie w rozliczeniu podatku naliczonego na podstawie 3. wymienionych w uzasadnieniu dowodów Pz; - naruszenia art. 25 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy w związku z § 69 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przez pomniejszenie podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z wymienionych w uzasadnieniu 7. faktur zakupu opakowań zwrotnych; - rozliczenia w czerwcu 2001 roku podatku naliczonego z 2. faktur, których termin płatności przypadał w miesiącu następnym, co jest sprzeczne z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy w związku z § 42 ust. 4 powołanego wyżej rozporządzenia.

Wymienione ustalenia stały się podstawą wydania przez organ I instancji decyzji z dnia 6 marca 2002 roku, od której strona wniosła odwołanie z zarzutem naruszenia art. 121 i 122 Ordynacji podatkowej oraz art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Odwołująca się stwierdziła, że miała prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego związanego z zakupem skrzynek plastikowych od ich producenta, nie kwestionowała natomiast pozostałych ustaleń wydanej decyzji.

Rozpatrując sprawę Izba Skarbowa w L. podniosła, że zakwestionowane przez organ I instancji 7 faktur dokumentuje, co jest niesporne, nabycie przez Spółkę od producenta opakowań, tj. skrzynek plastikowych.

Przepis § 69 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowi, że zwolnieniu od podatku VAT podlega, między innymi, sprzedaż towarów, które mogą być użyte jako opakowania zwrotne, z wyjątkiem nowych opakowań sprzedawanych przez producentów lub importerów. Zwolnienie podatkowe następuje w tym przypadku ze względu na określone właściwości użytkowe danego przedmiotu.

W związku z powyższym, uwzględniając art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz powołując się na poglądy doktryny i orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Izba Skarbowa za trafne uznała stanowisko, iż nabycie przez podatnika opakowań zwrotnych (w tym skrzynek plastikowych) nie uprawnia go do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów od producenta, bez względu na to, czy rzeczywiście stanowiły one przedmiot dalszej odsprzedaży.

Odnośnie kwestionowanej przez stronę zasadności naliczenia odsetek za zwłokę organ odwoławczy wyjaśnił, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Podatek od towarów i usług jest zatem podatkiem samoobliczalnym przez podatnika, a jego wysokość wynikać może z deklaracji lub z decyzji wydanej w trybie powołanego art. 10 ust. 2 ustawy, nie stanowi zaś wiążąco o tej wysokości protokół z kontroli, który jest tylko jednym z dowodów w sprawie.

Dokonanie przez organ podatkowy zwrotu zadeklarowanej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nie może prowadzić do przekonania podatnika o prawidłowości złożonego przez niego rozliczenia. Zwrot ten jest jedynie czynnością techniczną, podejmowaną na skutek złożenia deklaracji o określonej treści i nie stanowi potwierdzenia jej poprawności.

W stosunku do pozostałych ustaleń, niekwestionowanych w odwołaniu, organ odwoławczy również nie stwierdził nieprawidłowości.

Na powyższą decyzję "F.-M." Spółka z o.o. w G. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w L. skargę, w której wniosła o uchylenie tej decyzji, zarzuciła jej wydanie z naruszeniem prawa oraz podniosła, że skrzynki, z których zakupem związany jest sporny podatek, nigdy nie pełniły funkcji opakowań zwrotnych, nie był w nich sprzedawany towar, a były one używane wyłącznie do magazynowania towarów w toku produkcji.

W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa w L. wniosła o jej oddalenie i podtrzymała stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając sprawę Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji pod względem jej zgodności z prawem (art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) podkreślić przede wszystkim należy, że stan faktyczny sprawy nie jest sporny. W czerwcu 2001 roku skarżąca Spółka nabyła od producentów "I.P.P." Spółki z o.o. w B. oraz "P.-B." S.A. w S. skrzynki plastikowe, które - ze względu na cechy użytkowe - mogą służyć jako opakowania zwrotne, oraz w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc obniżyła podatek należny o kwoty podatku naliczonego wykazane w fakturach dokumentujących zakup tych skrzynek. Spółka nie odsprzedawała przedmiotowych skrzynek, ale wykorzystywała je do magazynowania towaru (owoców).

Jak trafnie zauważyły organy rozstrzygające sprawę, z mocy § 69 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 z późn. zm.) zwolniona została od podatku od towarów i usług sprzedaż (z wyjątkiem eksportu), której przedmiotem są towary, które mogą być użyte jako opakowania zwrotne (z wyjątkiem nowych opakowań sprzedawanych przez producentów i importerów), art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) stanowi zaś, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów lub usług służących do wytworzenia lub odsprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku.

Skoro jednak § 69 pkt 1 lit. b rozporządzenia zwalnia od podatku sprzedaż (por. art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym) towarów mogących służyć jako opakowania zwrotne, to pozbawione jest podstawy prawnej twierdzenie organu odwoławczego, że w świetle art. 25 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy "nabycie przez podatnika VAT opakowań zwrotnych (...) nie pozwala na obniżenie podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów od producenta lub importera bez względu na to, czy rzeczywiście stanowiły one przedmiot dalszej odsprzedaży".

W stanie faktycznym niniejszej sprawy organy podatkowe nie wykazały, aby zakup przedmiotowych skrzynek służył zwolnionej od podatku ich sprzedaży, natomiast z wyjaśnień strony wynika, że związany był on ze sprzedażą owoców i ich przetworów, bowiem wykorzystywane były one do magazynowania owoców przeznaczonych do sprzedaży lub przerobu. Przyjęcie zatem przez organy podatkowe, że przedmiotowe skrzynki służyły "do wytworzenia lub odsprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku" (art. 25 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy) nie znajduje uzasadnienia w ustalonym stanie sprawy.

Powyższe zgodne jest z cytowanym w zaskarżonej decyzji poglądem J. Zubrzyckiego. Jeśli natomiast chodzi o powołane przez organy podatkowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 stycznia 1999 roku, sygn. akt SA/Sz 722/98 i z dnia 17 kwietnia 2000 roku, sygn. akt I SA/Lu 28/99, to w tym miejscu wystarczającą jest uwaga, że z uzasadnień wymienionych orzeczeń wynika, iż w stanach faktycznych tych spraw towary mające cechy użytkowe opakowań zwrotnych podlegały obrotowi, co stanowi istotną różnicę w stosunku do okoliczności faktycznych ustalonych w aktualnym stanie niniejszej sprawy.

Wobec powyższego, skoro zaskarżona decyzja wydana została z mającym istotny wpływ na wynik sprawy naruszeniem przepisów prawa materialnego, należało ją uchylić na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i zasądzić na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania stosownie do art. 55 ust. 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.