I SA/Lu 536/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112055

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 stycznia 2021 r. I SA/Lu 536/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Fita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia z (...) grudnia 2020 r. C. K. (skarżąca) została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez osobiste jej podpisanie oraz wskazanie jej numeru PESEL w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została odebrana w placówce pocztowej w dniu (...) grudnia 2020 r. przez W. K., dysponującą pełnomocnictwem pocztowym nr (...). Wymagane braki nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") każde pismo strony powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Ponadto art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. stanowi, iż pismo takie powinno zawierać w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną (...).

Zatem brak wskazania numeru PESEL stanowi brak formalny, w wyniku którego skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu.

Powyższy wniosek odnosi się także do braku podpisu strony skarżącej składającej skargę.

W niniejszej sprawie pod skargą w imieniu skarżącej podpis złożyła W. K. jako jej pełnomocnik. Jednak z uwagi na nieprzedstawienie stosownego pełnomocnictwa pomimo wezwania sądu, pominięto udział W. K. jako pełnomocnika w sprawie niniejszej.

Wobec powyższego skarżąca została wezwana do osobistego podpisania skargi oraz wskazania numeru PESEL.

W zakreślonym terminie skarżąca nie zastosowała się do wezwania.

Skoro zatem pomimo wezwań, skarżąca nie wskazała w zakreślonym terminie numeru PESEL oraz nie podpisała skargi, należało skargę odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.