Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 29048

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lublinie
z dnia 21 lutego 1997 r.
I SA/Lu 534/96

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wł. Sobuś (spr.).

Sędziowie NSA: K. Chorąży, SW G. Pawlos-Janusz.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko organu odwoławczego wyrażone w uzasadnieniach zaskarżonych decyzji, iż w aktualnym stanie prawnym, jedyną podstawą w oparciu o którą mogły być rozpatrzone wnioski skarżących podatników o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowił przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 - tekst jednolity z późn. zm.).

Decyzje wydane w oparciu o ten przepis, są decyzjami o charakterze uznaniowym.

Tego rodzaju decyzje mogą być przez Naczelny Sąd Administracyjny uchylone w razie stwierdzenia naruszeń przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy. Takich naruszeń w sprawach niniejszych Sąd nie stwierdził.

Wskazać także trzeba, iż niepowodzenia finansowe działalności gospodarczej podatników nie mogą - w ocenie Sądu - skutkować obowiązku umorzenia należności podatkowych.

Należności te stanowią bowiem podstawę dochodów budżetowych państwa oraz częściowo budżetów samorządowych. Gdyby przyjąć odmienne stanowisko, budżet a w konsekwencji całe społeczeństwo, ponosiłoby skutki nierozważnych bądź nieumiejętnych działań podmiotów gospodarczych (zob. także wyrok NSA z 7 stycznia 1994 r. - sygn. akt SA/Lb 51/93).

W świetle materiałów zgromadzonych w aktach rozpoznawanych spraw brak było - zdaniem Sądu - podstaw do stwierdzenia, iż przekroczone zostały w przedmiotowych sprawach, zakreślone przez prawo, granice uznania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na mocy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - (Dz. U. Nr 74, poz. 368) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.