I SA/Lu 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112118

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2020 r. I SA/Lu 513/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. w zakresie dopuszczalności skargi postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga nie została opłacona wpisem. Opłacenie skargi wpisem jest wymagane stosownie do art. 220 § 1 i art. 230 § 1-2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019.2325 z późn. zm. - p.p.s.a.).

Pisemne wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł skarżący otrzymał (...) grudnia 2020 r. W treści wezwania zakreślono termin 7 dni na zapłatę wymaganego wpisu od skargi, a także zawarto pouczenie o rygorze odrzucenia skargi, jeśli wpis nie zostanie zapłacony w podanym terminie.

Skarżący nie zapłacił wpisu od skargi.

W dotychczasowym postępowaniu sądowym został zrealizowany tryb z art. 220 § 1 p.p.s.a. przewidziany dla uiszczenia wpisu od skargi. Natomiast nieuiszczenie przez skarżącego wpisu od skargi w zakreślonym terminie, pomimo prawidłowego wezwania do zapłaty wymaganej kwoty, zobowiązuje sąd do odrzucenia nieopłaconej skargi przy zastosowaniu art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych powodów należało odrzucić nieopłaconą skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.