Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2759420

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
I SA/Lu 442/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Fita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. W. (skarżący) wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

Zarządzeniem z 31 października 2019 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis tego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego 18 listopada 2019 r., jednak wezwanie nie zostało wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, oraz że w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie natomiast z § 3 art. 220 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, skoro pomimo prawidłowego wezwania wraz ze stosownym pouczeniem wpis należny od skargi nie został uiszczony, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.