Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722845

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 września 2019 r.
I SA/Lu 434/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Czajecka-Szpringer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi P. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 maja 2019 r. Skarga na powyższe rozstrzygnięcie została sporzadzona w dniu 7 czerwca 2019 r. i w tym samym dniu nadana w brytyjskim urzędzie pocztowym, co potwierdza dostępna na internetowej stronie Royal Mail informacja o przesyłce nr (...)

W odpowiedzi na skargę organ w pierwszej kolejności wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a.") skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie tego terminu sąd odrzuca na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 maja 2019 r., co on sam potwierdza w treści skargi. Jak wynika z nagłówka skargi, została ona sporządzona w dniu 7 czerwca 2019 r. W tej samej dacie została nadana w brytyjskim urzędzie pocztowym, co mimo braku stempla z datownikiem można potwierdzić poprzez stronę internetową brytyjskiej poczty (Royal Mail) - zgodnie z informacjami tam podanymi, przesyłka nr (...), zawierająca skargę, została nadana w urzędzie pocztowym w D.

Termin 30 dni na wniesienie skargi, liczony z uwzględnieniem treści art. 83 p.p.s.a., w niniejszej sprawie upłynął 6 czerwca 2019 r. (czwartek). Jak wskazano wyżej, skarga została wniesiona 7 czerwca 2019 r. a zatem z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. Skarżący nie wnosił o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.