I SA/Lu 405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2718870

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 września 2019 r. I SA/Lu 405/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Małysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. W. (skarżący) wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z (...) r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.

Stosownie do zarządzenia z 27 czerwca 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braku skargi przez podanie numeru PESEL w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewykonanie wezwania spowoduje odrzucenie skargi. Ponadto zarządzeniem z 28 czerwca 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo zawierające wezwanie do usunięcia braku skargi oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi zostały doręczone skarżącemu 16 lipca 2019 r., jednak wezwania nie zostały wykonane.

Art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", stanowi między innymi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b i lit. c p.p.s.a. wynika zaś, że gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie to powinno ono zawierać w szczególności numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dodać tu należy, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. konsekwencją nieusunięcia braków skargi jest jej odrzucenie.

Ponadto, stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata (...). W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z wymienionego § 3 cytowanego artykułu wynika przy tym, że skarga, od której nie uiszczono należnego wpisu, podlega odrzuceniu.

Na podstawie przytoczonych przepisów przewodniczący zarządził wezwanie skarżącego do usunięcia braku skargi przez podanie numeru PESEL oraz do uiszczenia wpisu należnego od skargi. Jednakże pomimo tego, że wezwania doręczone zostały skarżącemu 16 lipca 2019 r. oraz że każde z nich zawierało informację o obowiązku jego wykonania w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi, skarżący żadnego z tych wezwań nie wykonał.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.