Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573545

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 października 2018 r.
I SA/Lu 404/18
Związanie decyzją celną przy wymiarze VAT od importu towarów.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz-Roicka.

Sędziowie WSA: Krystyna Czajecka-Szpringer, Monika Kazubińska-Kręcisz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 października 2018 r. sprawy ze skargi G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania G. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. (dalej: "spółka") od decyzji Naczelnika L. Urzędu Celno-Skarbowego w B. P. z dnia (...) - utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

Z jej uzasadnienia wynika, że w dniu 28 września 2017 r. według dokumentu SAD nr (...) zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu sprowadzone z (...) nasiona rzepaku o niskiej zawartości kwasu erukowego - pozostałe. Do zgłoszenia celnego spółka dołączyła m.in. fakturę nr (...) z dnia 13 września 2017 r., wystawioną przez firmę G. A. B..V. R. (...), deklarację wartości celnej (...), określonej w wysokości (...) zł. Zgłoszenie celne zostało przyjęte przez organ celny, a dane w nim zawarte stanowiły podstawę do objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu i określenia należności celnych i należności podatkowych.

W dniu 2 października 2017 r. do Naczelnika L. Urzędu Celno-Skarbowego w B. P. wpłynął wniosek przedstawiciela strony - Przedsiębiorstwa (...) P. " o sprostowanie ww. zgłoszenia celnego w części dotyczącej zadeklarowanej wartości celnej towaru. Przedstawiciel strony wyjaśnił, że wartość towaru w zgłoszeniu celnym została błędnie wyliczona, gdyż prawidłowa wartość powinna wynosić (...) EUR.

Organ celny uznał, że wartość transakcyjna ustalona na podstawie faktur wystawionych pomiędzy podmiotami unijnymi nie może stanowić podstawy do ustalenia wartości celnej towaru, a po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego decyzją z dnia (...) nr (...) ustalił ją na podstawie faktury przedłożonej przez spółkę z dnia 12 września 2017 r., wystawionej przez P. "A. D." (...) na firmę G. A. B..V. z (...).

Następnie decyzją z tego samego dnia nr (...) organ określił kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importu nasion rzepaku w wysokości (...) zł.

W odwołaniu od tej decyzji, spółka zarzuciła naruszenie:

1)

przepisów prawa materialnego: art. 33 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 1, art. 30b ust. 1 ustawy o VAT polegające na przyjęciu, że kwota podatku od towarów i usług została określona w nieprawidłowej wysokości;

2)

przepisów postępowania:

- art. 33 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 191 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz.Urz.UE.L 269 z dnia 10 października 2013 r.), dalej UKC i art. 243 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz.Urz.UE.L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r., s. 558-893) dalej: "RW UKC"- poprzez wydanie decyzji w oparciu o wadliwą decyzję celną nr (...) z dnia (...) r.;

- art. 210 § 4, art. 121 § 1 i art. 124 Ordynacji podatkowej poprzez sporządzenie uzasadnienia w sposób nieodpowiadający przepisom prawa i z naruszeniem zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych oraz zasady przekonywania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w rozpoznaniu tych zarzutów podkreślił na wstępie, że obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4 Ordynacji podatkowej), zaś zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (art. 5 Ordynacji podatkowej), przy czym zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Argumentował, że stosownie do art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11, zaś zgodnie z art. 30b ust. 1 tej ustawy, podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Ponadto, zgodnie art. 30b ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3a, obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego, towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.

Podkreślając, że wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu jest pochodną kwoty długu celnego i wartości celnej importowanego towaru, organ II instancji stwierdził, że prawną konsekwencją decyzji w sprawie określenia kwoty długu celnego i ustalenia wartości celnej towaru jest określenie podatku od towarów i usług z uwzględnieniem w podstawie opodatkowania ustalonej wartości celnej oraz należnej kwoty cła. Zaskarżona decyzja została wydana na podstawie stanu faktycznego ustalonego postępowaniem celnym. W decyzji celnej nr (...) z dnia (...) organ I instancji ponownie określił wartość celną importowanych nasion rzepaku, zaś Dyrektor Izby Administracji Skarbowej rozpatrując od niej odwołanie, decyzją nr (...) utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Zasadność zmiany wartości celnej importowanego towaru wyjaśniono w ww. rozstrzygnięciach.

Nie podzielając zarzutów co do mankamentów uzasadnienia organu I instancji, Dyrektor zwrócił uwagę, że ww. decyzja celna miała charakter przesądzający i wiążący dla organu podatkowego przy określeniu zobowiązania w podatku od towarów i usług, które zostało określone stosownie do przepisów ustawy o VAT, tj. art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 30b ust. 1 i ust. 4, art. 41 ust. 2a, art. 37 ust. 1a, zaś postępowanie dowodowe przeprowadzone zostało zgodnie z wymaganiami z art. 122, art. 124, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej. W przeprowadzonym postępowaniu zapewniono czynny udział strony na zasadzie art. 123 § 1, art. 192 i art. 200 Ordynacji podatkowej.

Zawarte w odwołaniu żądanie spółki o umorzenie postępowania w sytuacji, gdy złożyła ona wniosek do organu celnego o korektę zgłoszenia celnego w części dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług, oceniono jako niezasadne.

Zdaniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w niniejszej sprawie organy celne zebrały i w sposób wyczerpujący rozpatrzyły cały materiał dowodowy (art. 187 Ordynacji podatkowej) oraz dopuściły jako dowód wszystko, co mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie było sprzeczne z prawem (art. 180 Ordynacji podatkowej).

W skardze do Sądu spółka zarzuciła naruszenie:

1)

przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

* art. 33 ust. 2 w zw. z art. 33 ust. 1 i art. 30b ust. 1 ustawy o VAT polegające na przyjęciu, że kwota podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów określona na podstawie zgłoszenia celnego nr (...) z dnia 28 września 2017 r., jest nieprawidłowa;

* art. 33 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 191 ust. 1 UKC i art. 243 ust. 3 lit. a RW UKC poprzez wydanie decyzji w oparciu o wadliwą decyzję celną z dnia (...) r. nr (...) utrzymaną w mocy decyzją organu odwoławczego z dnia (...) r. nr: (...);

2)

przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

* art. 210 § 4 oraz art. 121 § 1 i art. 124 Ordynacji podatkowej przez sporządzenie uzasadnienia w sposób nieodpowiadający przepisom prawa i z naruszeniem zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych oraz zasady przekonywania;

* art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 120 Ordynacji podatkowej przez rozstrzyganie tożsamych spraw w sposób całkowicie odmienny.

* art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej polegające na utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji, podczas gdy organ odwoławczy obowiązany był działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej ją uchylić w całości oraz umorzyć postępowanie w sprawie.

W konsekwencji tych zarzutów skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Po przedstawieniu stanu faktycznego sprawy, pełnomocnik strony skarżącej przytoczył szereg przepisów ustawy o VAT i UKC, a następnie wywiódł, że zaskarżona decyzja została oparta na wadliwej decyzji celnej organu I instancji z dnia (...) r. nr (...), utrzymanej w mocy decyzją organu odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wartości celnej.

W jego ocenie, o wadliwości decyzji celnej świadczy naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 70 UKC i art. 128 ust. 1 RW UKC przez nieuprawnione odstąpienie od określenia wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną wynikającą z prawidłowo udokumentowanej sprzedaży, która nastąpiła bezpośrednio przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Unii i wadliwe przyjęcie, że wartość celna powinna zostać określona w oparciu o wcześniejszą transakcję.

Stwierdzając, że w dniu 3 października 2017 r. organ celny I instancji przyjął zgłoszenie celne spółki nr (...) nie kwestionując go, mimo że stan faktyczny w zakresie sprawy objętej ww. zgłoszeniem był tożsamy do sprawy, do której odnosi się niniejsza skarga pełnomocnik stwierdził, że za całkowicie niedopuszczalne należy uznać rozstrzyganie przez organy tożsamych spraw w całkowicie odmienny sposób.

W odpowiedzi na skargę, wnosząc o jej oddalenie, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej podtrzymał swoje stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga nie ma usprawiedliwionych podstaw prawnych, albowiem zaskarżona decyzja nie narusza ani przepisów prawa materialnego ani przepisów postępowania w stopniu, który uzasadniałby jej wyeliminowanie z obrotu prawnego.

Na wstępie podkreślić trzeba, że w niniejszym postępowaniu podatkowym, zmierzającym do określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług nie może być mowy o zarzutach naruszenia przepisów UKC, Prawa celnego, czy też RW UKC, gdyż organy podatkowe przepisów tych nie stosowały. W konsekwencji również wszystkie zarzuty skierowane przeciwko wymiarowej decyzji celnej nie mogą w sprawie niniejszej odnieść zamierzonego przez stronę skarżącą skutku.

Decyzja celna określająca kwotę cła, stanowi element ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości. Oznacza to, że treść decyzji celnej przesądza o treści decyzji podatkowej w zakresie podatku VAT od importu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych zgodnie przyjmuje się, że ostateczna i prawomocna decyzja organu celnego wiąże organ podatkowy w zakresie wysokości wartości celnej i cła, wpisanych w konstrukcję opodatkowania VAT z tytułu importu (por. wyroki o sygn.: I FSK 2042/08, I FSK 182/06, dostępne na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl).

W kontekście treści uzasadnienia skargi należy wyjaśnić spółce, że ustalenie wysokości długu celnego oraz określenie zobowiązania podatkowego, to dwie odrębne sprawy. Są one wprawdzie ze sobą powiązane i mogą być objęte jedną decyzją (art. 33 ust. 2 ustawy o VAT), niemniej każda z nich ma inny przedmiot i oparta jest na innej podstawie prawnej. Decyzja w sprawie należności celnych ma dla organów podatkowych charakter przesądzający zarówno w zakresie strony podmiotowej (importera), jak i przedmiotowej opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu (wartości celnej, cła). Do czasu, gdy decyzja organu celnego nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, wynikające z niej okoliczności, istotne dla wymiaru zobowiązania podatkowego, nie mogą być kwestionowane przed organami podatkowymi. Wykluczona jest więc w postępowaniu podatkowym - odrębnym od celnego - ponowna weryfikacja zgłoszenia celnego oraz ustalanie na nowo wartości celnej i w konsekwencji wysokości należnego cła.

Wobec tego, wbrew wywodom spółki, organ podatkowy nie ustala raz jeszcze wartości celnej i cła z tytułu importu towaru, tylko przyjmuje te wielkości zgodnie z decyzją organu celnego.

W tego typu - jak niniejsza - sprawach bezzasadne byłoby wymaganie od organu podatkowego ponownego przeprowadzania postępowania dla ustalenia wartości, która z definicji została już ustalona w innym postępowaniu. Jeżeli element podstawy opodatkowania ustalony został przez organ celny, to nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, by obciążać organ podatkowy (w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru) obowiązkiem przeprowadzania ponownie tych samych czynności. Zaskarżona decyzja została wydana na podstawie stanu faktycznego ustalonego postępowaniem celnym. W decyzji celnej nr (...) z dnia (...) organ I instancji określił wartość celną importowanych nasion rzepaku, zaś organ odwoławczy rozpatrując odwołanie od tej decyzji - decyzją nr (...) z dnia (...) utrzymał to rozstrzygnięcie w mocy, wyjaśniając szczegółowo zasadność zmiany wartości celnej importowanego towaru.

Reasumując tę część rozważań, stwierdzić raz jeszcze trzeba, że decyzja celna, determinowała rozstrzygnięcie w zakresie podatku od wartości dodanej. Postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru, w zasadniczej części musi wobec tego uwzględnić wynik postępowania w sprawie określenia należności celnych. "Dług celny", "wartość celna towaru" nie stanowią kategorii podatkowych lecz celne, w przedmiocie których rozstrzygają organy celne, a organy podatkowe nie mają kompetencji do czynienia samodzielnie ustaleń w tym zakresie. Ewentualna weryfikacja wartości celnej towaru może być dokonywana jedynie w postępowaniu celnym, stąd postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru, w zasadniczej części musi uwzględniać wynik postępowania w zakresie określenia należności celnych (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2018 r., I FSK 86/16, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy, natomiast stosownie do art. 30b ust. 4 i ust. 5 tej ustawy, podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3a, obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.

Niezależnie od argumentacji zaprezentowanej zarówno w odwołaniu jak i w uzasadnieniu skargi, stanowisko organów podatkowych wpisuje się w utrwalony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego pogląd, zgodnie z którym "w przypadku, gdy dług celny został określony ostateczną decyzją organu celnego, dopóki ta decyzja nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, wynikające z niej ustalenia dotyczące wartości niezbędnych do ustalenia podstawy opodatkowania, takie jak: wartość celna towaru, pozycja PCN, czy cło nie mogą być weryfikowane w postępowaniu podatkowym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu importu towarów" (wyrok NSA z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. I FSK 182/06, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Nie ma również - zdaniem Sądu - podstaw prawnych do tego, by wydanie decyzji w zakresie podatku od towarów i usług uzależnić od uprawomocnienia się decyzji określających kwoty długu celnego. Skoro obydwa zobowiązania, tj. w zakresie długu celnego i podatku od towarów i usług, powstają z mocy prawa w jednakowym czasie, a jedynie ich wysokość może być w późniejszym czasie korygowana, to organ celny, będący równocześnie organem podatkowym, może albo w jednakowym, albo w różnym czasie te zobowiązania określać.

Kwestia dotycząca innego zgłoszenia celnego, o czym wywodził pełnomocnik strony skarżącej w uzasadnieniu skargi, dla sprawy niniejszej nie ma żadnego znaczenia i uchyla się spod kontroli Sądu.

Nie można także podzielić zarzutu skierowanego pod adresem organu odwoławczego, jakoby uzasadnienie zaskarżonej decyzji uchybiało przepisom art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, w myśl którego, uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

Uzasadnienie faktyczne i prawne jest jednym z niezbędnych elementów decyzji, zaś proces rozumowania organu, wnioski dotyczące oceny dowodów oraz argumenty przemawiające za przyjęciem określonej opinii, wskazywanie, że podniesione przez stronę argumenty zostały wzięte pod uwagę lub też nie zostały, winny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji, tak by adresat, a także sąd dokonujący kontroli legalności aktu, miał możliwość zapoznania się nie tylko ze stwierdzeniem organu, ale również z analizą, jaką organ przeprowadził w stosunku do każdego z dowodów i przyczyn, dla których niektóre dowody zostały uznane za wiarygodne, a innym odmówiono wiarygodności. Niezbędne jest też wykazanie jakie znaczenie dla potrzeb rozstrzyganej sprawy mają dowody wskazane przez organ w uzasadnieniu decyzji. Tylko decyzja spełniająca te kryteria może w pełni realizować zasady ogólne postępowania podatkowego wyrażające się w prowadzeniu postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej) oraz przekonywaniu polegającym na wyjaśnieniu stronie zasadności przesłanek, którymi kierowano się przy załatwianiu sprawy (art. 124 ab initio Ordynacji).

Niezależnie od przekonania strony skarżącej nie ma podstaw do postawienia organowi odwoławczemu zarzutu, jakoby uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie odpowiadało dyspozycji przepisu art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. W zaskarżonej decyzji organ odwoławczy odwołał się do przepisów ustawy o VAT i wyjaśnił, że podstawę określenia podatnikowi zobowiązania w wymienionym podatku stanowiły ustalenia postępowania zakończonego wydaniem decyzji organu celnego w sprawie ustalenia wartości celnej. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

Na marginesie Sąd zauważa, że o uchybieniu zasadzie pogłębiania zaufania do organów państwa (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej) nie stanowi podjęcie przez organ rozstrzygnięcia odmiennego od oczekiwanego przez podatnika, w sytuacji, gdy organ prawidłowo zebrał materiał dowodowy, nie przekroczył zasady swobodnej oceny dowodów oraz wskazał i wyjaśnił zastosowaną podstawę prawną. Okoliczność, że strona nie została przekonana, co do przyjętego w sprawie rozstrzygnięcia nie oznacza naruszenia zasady przekonywania. Strona ma bowiem prawo do własnego subiektywnego przekonania o zasadności jej zarzutów, zaś przekonanie to nie musi mieć odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych i ich wykładni.

Jeszcze raz należy podkreślić, że decyzja celna organu odwoławczego, jakkolwiek została zaskarżona do sądu administracyjnego, ma jednakże w chwili obecnej status ostatecznej, a zatem jest wiążąca. Z notoryjności urzędowej wynika, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. sygn. akt III SA/Lu 296/18 (wyrok nieprawomocny) oddalił skargę strony. Zasadne zatem będzie stwierdzenie, że doszło do powstania długu celnego w wysokości i na podstawie prawnej ustalonej w ostatecznej decyzji celnej.

Z tych względów Sąd nie znalazł podstaw do uznania podniesionych w skardze zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego i procesowego za zasadne.

W ocenie Sądu sformułowane w skardze zarzuty naruszenia przepisów prawa zmierzają w istocie do ponownego rozpoznania sprawy w zakresie określenia wartości celnej towaru, a ta okoliczność mogła być przedmiotem rozważań organów orzekających w postępowaniu celnym, a nie podatkowym.

Z powyższych względów, na podstawie przepisu art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - skargę jako niezasadną oddalono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.