Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 grudnia 2006 r.
I SA/Lu 323/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 maja 2006 r. do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga W. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej. W skardze W. G. zawarła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia (...) Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie (tj. w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych).

Powyższe postanowienie zostało skarżącej doręczone w sposób prawem przewidziany w dniu 6 października 2006 r. (k.49) i nie zostało zaskarżone.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału, pismem z dnia 25 października 2006 r. W. G. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł - w terminie 7 dni - od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru powyższe wezwanie zostało skarżącej doręczone w sposób prawem przewidziany w dniu 10 listopada 2006 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru - k.54, wezwanie odebrała córka skarżącej W. C.). Wpis nie został uiszczony

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z unormowaniem art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (... ) by uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania - art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a.

Jak wskazano wyżej, skarżąca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego otrzymała w dniu 10 listopada 2006 r. tym samym siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności upływał z dniem 17 listopada 2006 r., a jak wynika z akt sprawy do dnia dzisiejszego skarga nie została opłacona.

Biorąc więc pod uwagę, iż zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu, należało orzec jak w sentencji.