Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500042

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 stycznia 2014 r.
I SA/Lu 32/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi.P. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 grudnia 2013 r. P. Ł. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku podał, że przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji zostały spełnione między innymi z uwagi na fakt, że wysokość zobowiązania podatkowego przekracza jego możliwości finansowe, a jego ewentualna egzekucja może spowodować trudne do odwrócenia skutki w kontekście prowadzonego gospodarstwa domowego. Argumentował także, że równocześnie toczą się wobec niego, dwa inne postępowania administracyjne dotyczące wymiaru podatku dochodowego za 2006 i 2007 r., a decyzja dotycząca zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za 2005 - 2007 została skierowana do tutejszego sądu, co dodatkowo wskazuje na jego trudną sytuację majątkową.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże - jak wynika z § 3 tego artykułu - na wniosek skarżącego sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (z wyjątkiem niemającym zastosowania w przedmiotowej sprawie), chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania; dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie podkreśla się, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu (por. J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" - Wyd. Prawnicze LexisNexis 2006, s. 190 i powołane tam orzecznictwo). Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania decyzji ma charakter zamknięty, zatem inne okoliczności (np. sporny charakter należności) nie mogą być brane pod uwagę. Na skarżącym spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia, że w jego sytuacji zachodzą okoliczności wskazane w powołanym powyżej przepisie (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 495-497/04; z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt FZ 474/04; z dnia 31 sierpnia 2004 r., sygn. akt FZ 267/04, niepubl.).

W ocenie sądu, podnoszone przez skarżącego konsekwencje wykonania zaskarżonej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r., nie wskazują na zaistnienie w niniejszej sprawie przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. Skarżący wskazał, że wysokość zobowiązania podatkowego przekracza jego możliwości finansowe, a jego ewentualna egzekucja może spowodować trudne do odwrócenia skutki w kontekście prowadzonego gospodarstwa domowego, lecz okoliczności te nie zostały w żaden sposób uprawdopodobnione.

Argumentował także, że równocześnie toczą się wobec niego, dwa inne postępowania administracyjne dotyczące wymiaru podatku dochodowego za 2006 i 2007 r., a decyzja dotycząca zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za 2005 - 2007 została skierowana do tutejszego sądu, co dodatkowo wskazuje na jego trudną sytuację majątkową.

We wniosku nie zawarto jednak żadnych danych pozwalających ocenić jego sytuację finansową (np. dochodów, wydatków). Tym samym uniemożliwiono sądowi dokonanie oceny faktycznego wpływu wykonania zaskarżonej decyzji na sytuację majątkową skarżacego.

Należy mieć także na uwadze, że ewentualne prowadzenie postępowania egzekucyjnego, czy wysoka kwota zobowiązań nie świadczą jeszcze o istnieniu niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, czy też spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dopiero wskazanie przez skarżącego na konkretne okoliczności świadczące o zaistnieniu przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. pozwoliłoby na ocenę przedmiotowego wniosku pod kątem ich uprawdopodobnienia. Takiej mocy nie mają informacje na temat prowadzonych wobec skarżącego postępowań lub spraw zawisłych przed sądem. Skarżący powinien wskazać, jak te okoliczności odbiły się na jego kondycji finansowej i dlaczego spłata zobowiązania podatkowego w wysokości 46.475 zł wiązałaby się z niebezpieczeństwem spowodowania znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż skarżący nie uprawdopodobnił przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W związku z tym na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.