Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897501

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 maja 2011 r.
I SA/Lu 29/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Małysz (spr.).

Sędziowie: WSA Halina Chitrosz, NSA Anna Kwiatek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 maja 2011 r. sprawy ze skargi D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.