Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1661610

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 marca 2015 r.
I SA/Lu 276/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2011 r. w zakresie zawieszenia postępowania sądowego postanawia zawiesić postępowanie sądowe do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania wystosowane w sprawie I SA/Wr 562/14.

Uzasadnienie faktyczne

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, kwestią sporną w sprawie pozostaje zagadnienie jakie znaczenie dla stawki opodatkowania akcyzą ma obowiązek terminowego złożenia przez podatnika miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców oleju o jego przeznaczeniu na cele opałowe.

Trzeba więc zauważyć, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie sygn. akt I SA/Wr 562/14 zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa wspólnotowego:

1. Czy art. 5 w zw. z art. 2 ust. 3 i w zw. z art. 21 ust. 4 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz.UE z dnia 31 października 2003 r. nr L 283, s. 51 i nast.; dalej dyrektywa 2003/96) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on regulacji krajowej przewidzianej w treści art. 89 ust. 16 u.p.a., która nakazuje zastosowanie stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw silnikowych do oleju opałowego na skutek braku spełnienia przez podatnika wymogu formalnego przewidzianego w art. 89 ust. 14-15 u.p.a.?

2. Czy zasada proporcjonalności nie sprzeciwia się wymogowi formalnemu przewidzianemu w art. 89 ust. 14-15 u.p.a. uzależniającemu zastosowanie obniżonej stawki akcyzy przewidzianej dla olejów opałowych od konieczności sporządzenia i złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w ustawowym terminie, abstrahując od zaistnienia warunku materialnego w postaci sprzedaży paliwa na cele opałowe?

3. Czy zgodna z zasadą proporcjonalności jest sankcja przewidziana w treści art. 89 ust. 16 u.p.a. polegająca na obciążeniu sprzedawcy podatkiem akcyzowym, jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy, wyliczonym według stawki przewidzianej dla paliw silnikowych (art. 89 ust. 4 pkt 1 u.p.a.) w odniesieniu do oleju opałowego na skutek niespełnienia warunku formalnego przewidzianego w treści art. 89 ust. 14-15 u.p.a.?.

Niewątpliwie zatem przyszłe orzeczenie TSUE, wydane w odpowiedzi na przedstawione mu pytania, będzie miało znaczenie dla wyniku analizowanej sprawy.

Wobec tego, zdaniem sądu, rezultat sądowej kontroli legalności ostatecznej decyzji dotyczącej wymiaru podatku akcyzowego zależy od przyszłego orzeczenia TSUE wydanego w odpowiedzi na pytania wystosowane w sprawie I SA/Wr 562/14.

Zaistniała sytuacja, w ocenie sądu, realizuje przesłankę zawieszenia postępowania sądowego, zawartą w art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270 z późn. zm. - p.p.s.a.).

Z tych względów na zasadzie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należało zawiesić postępowanie sądowe w niniejszej sprawie do czasu wydania orzeczenia przez TSUE w odpowiedzi na przedstawione mu pytania prejudycjalne, o których wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.