Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
I SA/Lu 178/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Kwiatek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej - postanawia - - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, decyzję tego organu z dnia (...) utrzymującą w mocy decyzję wydaną z up. Wójta Gminy w przedmiocie odmowy umorzenia skarżącemu zaległości podatkowej z tytułu IV raty podatku rolnego oraz podatku leśnego pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 r. w łącznej kwocie (...)

W dniu 9 marca 2006 r. Z. K. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w sposób prawem przewidziany w dniu 14 marca 2006 r. (potwierdzenie odbioru k.11). Do dnia dzisiejszego wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 (1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania a w przypadku skargi pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Jak wskazano na wstępie Z. K. otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w dniu 14 marca 2006 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 21 marca 2006 r. i jak wynika z akt sprawy do dnia dzisiejszego skarga nie została opłacona.

Dlatego też, wobec bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu, biorąc pod uwagę dyspozycję art. 220 (3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało orzec jak w sentencji.