Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723517

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 września 2019 r.
I SA/Lu 168/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Czajecka-Szpringer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 września 2019 r. sprawy ze skargi C. P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia:

I. umorzyć postępowanie w sprawie;

II. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz C. P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę (...) zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

C. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej: "Spółka"), reprezentowana przez doradcę podatkowego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. w przedmiocie podatku od nieruchomości, którą to decyzją organ II instancji uchylił decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia (...) r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Skarga została wniesiona 28 listopada 2018 r.

Skargę opłacono wpisem w wysokości (...) zł.

Następnie, decyzją z (...) r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po uwzględnieniu skargi, na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", uchyliło w całości własną decyzję z dnia (...) r., utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji w pkt 1 i 2, tj. w części stwierdzającej w podatku od nieruchomości za 2011 r. nadpłatę w kwocie (...) zł oraz odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w kwocie (...) zł, uchyliło decyzję organu pierwszej instancji w pkt 3, tj. w części określającej wysokość zobowiązania w kwocie (...) zł i umorzyło postępowanie oraz stwierdziło, że działanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie nosiło znamion działania z rażącym naruszeniem prawa i brakiem podstawy prawnej.

Decyzję z dnia (...) r. Spółka również zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sprawę zarejestrowano pod sygn. I SA/Lu 159/19. Wyrokiem z dnia 2 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę w tej sprawie, uznając tym samym decyzję z (...) r. za zgodną z prawem i pozostawiając ją w obrocie prawnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania, co też Samorządowe Kolegium Odwoławcze uczyniło wydając decyzję z (...) r. Z chwilą jej doręczenia spółce (to jest w dniu 9 stycznia 2019 r.) przestał więc istnieć przedmiot skargi, jakim była decyzja z 23 (...) r. Skarga w rozpatrywanej sprawie została wniesiona do Sądu 28 listopada 2018 r., zatem przedmiot skargi niewątpliwie przestał istnieć już po wniesieniu skargi do Sądu, z momentem wejścia do obrotu prawnego prawomocnej decyzji uchylającej decyzję z (...) r. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie I SA/Lu 159/19 oddalające skargę, potwierdziło legalność decyzji z (...) r.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w § 1 pkt 1 i 2. Postępowanie w sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe "z innych przyczyn", gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Tym samym do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (w ramach tzw. autokontroli). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego aktu, co czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie.

Zważywszy na powyższe okoliczności Sąd stwierdził, że obecnie brak jest przedmiotu postępowania w niniejszej sprawie.

W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej. Z tego uprawnienia, jak wskazano wyżej, skarżąca skorzystała.

Wobec powyższego postępowanie sądowe w niniejszej sprawie, jako bezprzedmiotowe, należało umorzyć zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., o czym postanowiono w pkt I. sentencji.

W punkcie drugim postanowienia Sąd zawarł rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego, które znajduje oparcie w treści art. 201 § 1 p.p.s.a.,

w myśl którego zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. W niniejszej sprawie do kosztów tych zalicza się uiszczony przez Skarżącą wpis sądowy i koszty zastępstwa procesowego. Ustalając wysokość kosztów zastępstwa procesowego, Sąd wziął pod uwagę treść § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1687),zgodniez którym, wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji w sprawach pozostałych (...) zł. Wskazane wynagrodzenie należy powiększyć o kwotę uiszczonego wpisu od skargi w wysokości (...) zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.