Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 maja 2006 r.
I SA/Lu 15/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym. sprawy ze skargi H. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: sprostowania oczywistej omyłki postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, pismem z dnia 6 stycznia 2006 r. (k.6) H. P. wezwana została do uzupełnienia braków formalnych wniesionej przez nią do tutejszego Sądu skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), o nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki, poprzez wskazanie adresów zamieszkania uczestników postępowania: Z. K., D. K.-M., B. G., M. G. i K. S. oraz do złożenia 5 odpisów skargi, a także do uiszczenia wpisu sądowego od tej skargi w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe wezwanie zostało skarżącej doręczone w sposób prawem przewidziany w dniu 11 stycznia 2006 r. (potwierdzenie odbioru - k.9).

W odpowiedzi, H. P., pismem z dnia 16 stycznia 2006 r. (data wniesienia 18 stycznia 2006 r.) zatytułowanym "zażalenie" wniosła o zmianę zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, co do wezwania do wpisu i o rozpoznanie jej sprawy bezpłatnie. Pismo to potraktowane zostało zarówno jako zażalenie na zarządzenie w sprawie wpisu, jak i też jako wniosek o przyznanie prawa pomocy / pismo Sądu z dnia 23 stycznia 2006 r. k 11 i 12-13 /.

Pozostałych braków skargi (wskazania adresów zamieszkania uczestników i złożenia odpisów skargi) strona jednakże do dnia dzisiejszego nie uzupełniła.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż przyznanie skarżącej prawa pomocy stanowi przedmiot odrębnego postępowanie, które nie ma wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

Zgodnie z dyspozycją art. 57 (1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymogom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1/ wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2/ oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; 3/ określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Ponadto każde pismo strony powinno zawierać: (...) imię i nazwisko lub nazwę stron - art. 46 § 1 pkt 1 ww. ustawy. W myśl art. 33 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Tak więc w postępowaniu przed sądem oprócz stron, tj. skarżącego i organu, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, mogą brać udział uczestnicy na prawach strony, o których mowa w art. 33 § 1 tej ustawy. W niniejszej sprawie przymiot taki posiadają uczestnicy postępowania: Z. K.i, D.K.-M., B.G., M. G. i K. S. Do pisma strony należy również dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom (...) - art. 47 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania wymogów formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi pod rygorem jej odrzucenia - art. 49 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy.

Jak wskazano skarżąca H. P. wezwanie do usunięcia wskazanych braków otrzymała w dniu 11 stycznia 2006 r. Tym samym siedmiodniowy termin do ich uzupełnienia upływał z dniem 18 stycznia 2006 r. i jak wynika z akt sprawy do dnia dzisiejszego braki te nie zostały usunięte.

Biorąc więc powyższe pod uwagę i działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało orzec jak w sentencji.