Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979080

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 maja 2020 r.
I SA/Lu 144/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi

I. O. i A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zwrotu dotacji postanawia I. umorzyć postępowanie;

II. zwrócić solidarnie I. O. i A. B. kwotę (...) zł ((...)) uiszczoną z tytułu wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 1 lutego 2020 r. pełnomocnik działający w imieniu skarżących wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: Kolegium) z (...) r. wydaną w przedmiocie zwrotu dotacji, wnosząc o jej uchylenie.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze, wnosząc o uwzględnienie skargi poinformowało, że podniesiony w skardze zarzut przedawnienia został uwzględniony przez Kolegium, które w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") wydało decyzję z (...) r. uchylającą w całości własną decyzję z (...) r. wraz z decyzją organu I instancji oraz umarzającą postępowanie w sprawie.

Następnie pismem z 14 kwietnia 2020 r., uzupełniając braki formalne skargi, pełnomocnik skarżących cofnął skargę w niniejszej sprawie wskazując, że Kolegium w trybie autokontroli uwzględniło w całości stanowisko skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik skarżących złożył stosowne oświadczenie o cofnięciu skargi. Jednocześnie w sprawie nie zachodzą okoliczności, które wyłączałyby skuteczność cofnięcia skargi w świetle art. 60 zdanie 3 p.p.s.a.

Z tych względów oraz na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Skoro w niniejszej sprawie pełnomocnik skarżących cofnął skargę, to kwota (...) zł uiszczona z tytułu wpisu od skargi podlega zwrotowi na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.