Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897868

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 maja 2011 r.
I SA/Lu 127/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Kręcisz (spr.).

Sędziowie: WSA Wiesława Achrymowicz, NSA Anna Kwiatek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 maja 2011 r. sprawy ze skargi L. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.