Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2848951

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 maja 2014 r.
I SA/Lu 1117/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz.

Sędziowie WSA: Wiesława Achrymowicz (spr.), Małgorzata Fita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 maja 2014 r. sprawy ze skargi L. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.