Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2172967

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 grudnia 2016 r.
I SA/Lu 1021/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Kazubińska-Kręcisz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi E. W. i A. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) r. Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania skarżących od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r., utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Na powyższą decyzję, doręczoną w dniu 3 października 2016 r.,. podatnicy wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą nadano przesyłką pocztową w dniu 4 listopada 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 1 i 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: jako "p.p.s.a.") - skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W sprawie niniejszej zaskarżona decyzja, zawierająca prawidłowe pouczenie o trybie i terminie jej zaskarżenia, została doręczona stronie w dniu 3 października 2016 r., zatem przewidziany prawem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 2 listopada 2016 r. Z akt sprawy wynika, że skarga została nadana w polskim urzędzie pocztowym w dniu 4 listopada 2016 r., a zatem po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

W związku z powyższym, uwzględniając dyspozycję art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.