Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
I SA/Łd 998/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Piotr Kiss.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc styczeń 2000 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., reprezentowana w toku postępowania przez pełnomocnika - adwokata A. D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc styczeń 2000 r..

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 6 grudnia 2005 r. pełnomocnik skarżącej spółki został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało dostarczone pełnomocnikowi w dniu 14 grudnia 2005 r. Termin do uiszczenia wpisu upływał zatem w dniu 21 grudnia 2005 r. Należny wpis uiszczony został w dniu 23 grudnia 2005 r., a więc po upływie zakreślonego w wezwaniu terminu.

W tym samym dniu skarżąca A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. (pismo podpisał Prezes Zarządu Spółki J. K.) wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Po rozpoznaniu wniosku, Sąd postanowieniem z dnia 17 stycznia odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Od niniejszego postanowienia pełnomocnik skarżącej spółki wniósł zażalenie do Naczelnego Sadu Administracyjnego. W wyniku rozpoznania zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 marca 2006 r. oddalił zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153. poz. 1270 ze zm.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zgodnie natomiast z treścią art. 220 § 3 skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Pismo wzywające do uiszczenia wpisu - zawierające oznaczenie kwoty, jaka powinna zostać uiszczona; termin, w którym opłata ma być uiszczona oraz wyraźnie określająca skutek nie uiszczenia opłaty sądowej w zakreślonym terminie - dostarczone zostało pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 14 grudnia 2005 r. Termin do uiszczenia wpisu upływał zatem w dniu 21 grudnia 2005 r. Należny wpis uiszczony został w dniu 23 grudnia 2005 r., a więc po upływie zakreślonego w wezwaniu terminu. Skutkiem upływu terminu procesowego, następującym z mocy samego prawa, jest bezskuteczność czynności strony w postępowaniu sądowym.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 85 i art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.