Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755178

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 lipca 2015 r.
I SA/Łd 99/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w sprawie ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego o zabezpieczeniu na majątku Spółki przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. A.Rz.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 6 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A sp. z o.o. w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego o zabezpieczeniu na majątku Spółki przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r.

Zarządzeniem z 30 czerwca 2015 r. Przewodniczący Wydziału I WSA w Łodzi wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia, w terminie siedmiu dni, wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł, pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone 6 lipca 2015 r., jednak w wyznaczonym terminie należny wpis nie został uiszczony. Po upływie terminu wpłynęło natomiast do sądu pismo pełnomocnika strony zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Konsekwencje nieuiszczenia opłaty (wpisu) od skargi kasacyjnej określa art. 220 § 3 p.p.s.a. W myśl tego przepisu skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie pełnomocnik strony skarżącej został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, jednak w wyznaczonym terminie-to jest do 13 lipca 2015 r. - wpisu tego nie uiścił. Niewypełnienie wezwania sądu było działaniem zamierzonym o czym świadczy kolejne pismo pełnomocnika, którym cofnął skargę kasacyjną.

W tym stanie sprawy sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną.

A.Rz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.