Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
I SA/Łd 99/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA T. Porczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za m-c wrzesień 2000 r. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie podatku od towarów i usług.

Na powyższą strona skarżąca - R. M. złożył do sądu administracyjnego skargę wnosząc jednocześnie o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Przed rozprawą, w piśmie procesowym z dnia 7 kwietnia 2005 r. skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpoznawanej sprawie skarżący skutecznie cofnął skargę, ponieważ z okoliczności faktycznych i prawnych sprawy nie wynika, aby czynność ta zmierzała do obejścia prawa lub była z innych przyczyn niedopuszczalna.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawniony był orzec jak w sentencji.