Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 października 2005 r.
I SA/Łd 981/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Cudak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 6 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na pisemną odmowę usunięcia naruszenia prawa przez Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy w wysokości 500 (pięćset złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na dzień 28 lipca 2004 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością B wystąpiła do (...) Urzędu Skarbowego z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) pismem z dnia (...) Nr (...) udzielił spółce informacji, w której zawarł ocenę prawną stanowiska pytającego wraz z przytoczeniem przepisów prawa.

W dniu (...) Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. działając na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem l stycznia 2005 r. - tj. przed wejściem w życie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nowelizującego przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące udzielania podatnikom informacji o przepisach prawa podatkowego - dokonał pisemnej weryfikacji informacji podległego Urzędu Skarbowego uznając stanowisko wyrażone przez tenże organ w pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego za nieprawidłowe.

W dniu 28 kwietnia 2005 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością A (działająca uprzednio pod firmą PPHU B) wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z wezwaniem opartym na art. 52 § 1 w związku z art. 3 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwana, do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. pismem z dnia (...) Nr (...) podtrzymał stanowisko zawarte w kwestionowanej przez spółkę informacji.

Na powyższą odpowiedź spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zarzucając naruszenie przepisu art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do l stycznia 2005 r., przepisu art. 120 ww. ustawy oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Mając na uwadze powyższe skarżąca spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej odmowy usunięcia naruszenia prawa oraz w tym samym zakresie informacji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), nadto o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej odmowie usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem jej wniesienie było niedopuszczalne.

Merytoryczne rozpoznanie zarzutów skargi poprzedza zawsze kontrola dopuszczalności środka zaskarżenia. Przyczyny odrzucenia skargi wskazane są w sposób enumeratywny w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka określona w art. 58 § 1 pkt 6, albowiem wniesienie skargi jest niedopuszczalne z tej przyczyny, iż dotyczy ona aktu nieobjętego zakresem kontroli sądu administracyjnego.

Stosownie do art. 3 § 2 ww. ustawy p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Ponadto zgodnie z § 3 ww. przepisu sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Nie budzi wątpliwości, że pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) stanowiące odpowiedź na wezwanie spółki do usunięcia naruszenia prawa nie jest decyzją administracyjną, o której mowa w pkt 1 przywołanego przepisu jak również nie jest to postanowienie, o którym mowa w dwóch kolejnych punktach cytowanego przepisu. Z oczywistych względów powyższe pismo nie podlega kontroli sądu administracyjnego na podstawie art. 3 pkt 5 do 8 ww. ustawy.

Rozważenia wymaga możliwość poddania kontroli sądowej odmowy usunięcia naruszenia prawa w oparciu o pkt 4 art. 3 ww. ustawy. Wskazany przepis przewiduje możliwość skarżenia aktu lub czynności innej niż decyzja administracyjna i postanowienia o których mowa w pkt 2 i 3 art. 3 p.p.s.a. o ile akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W ocenie Sądu pismo stanowiące odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie spełnia tych przesłanek, nie nakłada ono bowiem na skarżącą spółkę żadnych obowiązków jak również nie przyznaje spółce żadnych uprawnień. Zaskarżone pismo wyraża jedynie stanowisko organu podatkowego odnośnie podniesionych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa zarzutów i argumentów dotyczących stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zarzutu naruszenia ustawy Ordynacja Podatkowa.

Warto również wskazać, iż w przypadku aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. wniesienie skargi winno być poprzedzone wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa. Powyższe jasno wynika ze zwrotu użytego w przywołanym przepisie: "...po uprzednim wezwaniu na piśmie...". W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca uczyniła zadość temu obowiązkowi występując do Dyrektora Izby Skarbowej ze stosownym wezwaniem. Z tej samej normy wynika również, że przedmiotem skargi może być akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 nie zaś odpowiedź organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę jako dotyczącą aktu który nie jest objęty zakresem właściwości sądu administracyjnego. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy.