Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
I SA/Łd 98/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za sierpień 2000 r. postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 lutego 2005 r. R. M. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od towarów i usług. Jednakże z uwagi na oddalenie skarg w sprawach o tożsamym stanie faktycznym i prawnym, skarżący w piśmie z dnia 24 marca 2005 r. oświadczył, że nie skorzysta z prawa do skargi. Pismem z dnia 31 marca 2005 r. sąd wezwał skarżącego do nadesłania oświadczenia, czy cofa skargę i wnosi o umorzenia postępowania sądowego. W odpowiedzi na wezwanie Sądu, strona skarżąca w piśmie z dnia 7 kwietnia 2005 r. oświadczyła, że cofa skargę oraz wnosi o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi, Sąd zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umarza postępowanie.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, iż cofnięcie skargi było dopuszczalne, w związku z czym stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.