Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 lutego 2006 r.
I SA/Łd 979/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 sierpnia 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę A.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. nr (...) z dnia (...) w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2005 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 9 stycznia 2006 r.

Wpisu od skargi nie uiszczono.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek skargi, od której nie została uiszczona należna opłata. W takim wypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił ją w terminie siedmiu dni. Sąd odrzuca skargę, gdy - pomimo wezwania - wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie - art. 220 § 1 w zw. z § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r.).

Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2005 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu w kwocie 100 złotych w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania. Wezwanie doręczono A.K. w dniu 9 stycznia 2006 r. Termin na uiszczenie wpisu upłynął więc wraz z dniem 16 stycznia 2006 r. Skarżący nie uiścił go jednak w powyższym terminie.

Wobec nieuzupełnienia braku skargi, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.